logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 531981959

 

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotacje dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy – osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Dotacja z powiatowego urzędy pracy udzielana jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.
Wysokość środków przeznaczonych na zakup towarów do handlu, materiałów i surowców do produkcji nie może przekroczyć 20% kwoty otrzymanego dofinansowania.​

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów, absolwentów szkół i uczelni. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielona na podstawie umowy, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić 100% kosztów jej podjęcia.
Za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Preferencyjne pożyczki dla osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek kapitałowych, np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnych). Pożyczki to środki zwrotne, które są oferowane na bardziej preferencyjnych warunkach, niż kredyty w bankach komercyjnych. Tego rodzaju wsparcie funkcjonuje w ramach Programu Kapitał Ludzki - w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Wysokość pożyczki to maksymalnie  - 50 tys. zł.
Pożyczki mogą zostać przeznaczone na:
pokrycie  wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych, wartości niematerialne i prawne)
- zakup środków obrotowych: towarów handlowych bądź surowców produkcyjnych  (do wysokości 30% udzielonej pożyczki)

Warto jednakże mieć na uwadze, że środki z Programu Kapitał Ludzki są już na wyczerpaniu i faktycznych możliwości udziału w projektach jest już niewiele. Kolejna pula projektów szkoleniowych z dofinansowaniem ruszy najpewniej dopiero w 2015 r. 

Wiele możliwości, z których można było skorzystać w poprzednich latach jest już praktycznie niedostępnych, natomiast te, które będą obowiązywać w okresie programowania 2014-2020 jeszcze się nie rozpoczęły. Będziemy Państwa na bieżąco informować o pojawiających się możliwościach.

 

ŚRODKI NA ROZWÓJ

 • Preferencyjne pożyczki inwestycyjne dla przedsiębiorców z sektora MSP w ramach Inicjatywy JEREMIE. Pożyczka skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pożyczki udzielane są w kwotach:

 • od 15.000 zł do 500.000 zł
 • do 80 % kosztów inwestycji netto

 

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych takich, jak:

 • koszty nabycia nieruchomości zabudowanych
 • koszty wykonania robót budowlanych
 • koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • koszty zakupu samochodów specjalnych

Te pożyczki charakteryzują się niskim oprocentowaniem: 1-2% w skali roku, w zależności od okresy trwania pożyczki.

 • Dotacje z UE - Najważniejsze obszary wsparcia związane z nową perspektywą, na które przeznaczone zostanie nowe rozdanie Funduszy Europejskich to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa 2014-2020 ma stworzyć możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE oraz zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych, ma to być również szansa na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki, opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie.

Wsparcie dla  przedsiębiorców - podobnie jak w dotychczasowej perspektywie- pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

 • krajowych – w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • regionalnych – w ramach Regionalnych programów Operacyjnych
 • Programu Polska Wschodnia - skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Więcej szczegółowych informacji na www.parp.gov.pl

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o pojawiających się możliwościach.

 

doradztwo: 693745054

 email: kontakt@bpf-kwapisz.pl 

Kredyt inwestycyjnykredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:

Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

Kredyt obrotowy - kredyt bankowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru. Są to kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy, są utożsamiane z kredytami krótkoterminowymi, dla których okres spłaty nie przekracza roku, chociaż udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe.

Kredyt obrotowy, w zależności od sposobu uruchomienia występuje jako kredyt na rachunku bieżącym albo na rachunku kredytowym.

Leasing – jest usługą oferowaną przez wyspecjalizowane firmy i polega na finansowaniu nabycia środków trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń itd.) na zlecenie klienta. Umożliwia więc pozyskiwanie dóbr inwestycyjnych nie w drodze zakupu, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania. Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

 • Leasing w porównaniu z kredytem jest dużo łatwiej uzyskać. Ilość wymaganych dokumentów jest minimalna, a decyzja o udzieleniu leasingu jest bardzo szybka.
 • Największą z korzyści jest to, że w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych koszty leasingu samochodów osobowych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów również w przypadku leasingu samochodów osobowych o wartości przekraczającej równowartość 20 000 euro. Przepisy podatkowe stanowią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro.
 • Wymaga niewielkiego zaangażowania własnego kapitalu
 • Pomaga utrzymać elastyczność firmy, chroni kapitał własny i umacnia kondycję finansową wobec banku. Leasing, w przeciwieństwie do zakupu za gotówkę, czy na kredyt, nie narusza zdolności kredytowej ani nie obciąża bilansu, nie wpływa również negatywnie na strukturę bilansu. Urządzenia pozostają własnością leasingodawcy, tak więc - inaczej jak przy zakupie - stosunek kapitału własnego do sumy bilansowej czy kapitału własnego do majątku firmy nie prowadzi do pogorszenia kondycji firmy. Korzystanie z leasingu  poprawia wypłacalność, bilans oraz rating firmy. 
 • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
 • możliwość rozliczenia podatku VAT.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny (usługowy) – polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego. Opłaty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową.

Leasing finansowy (kapitałowy) – polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Leasing finansowy jest zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem "pożyczki" jest tu środek trwały a nie gotówka. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego, a część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej.

Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu, inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

Leasing zwrotny – występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe, nie posiada jednak gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing; dzięki takiemu zabiegowi firma ma dostęp do gotówki. Transakcja taka pozytywnie wpływa na strukturę bilansu i kondycję finansową firmy.

Pożyczka leasingowa

Pożyczka jest alternatywną możliwością finansowania inwestycji w stosunku do oferty leasingu. Produkt ten jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm ubiegających się o dotacje unijne dla swoich inwestycji oraz przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT (np. lekarze).

W ramach tej formy finansowania, Pożyczkobiorca staje się prawnym właścicielem finansowanych przedmiotów (ma możliwość amortyzacji). Spłata rat pożyczki w części odsetkowej stanowi koszt uzyskania przychodu.Korzyści płynące z umowy pożyczki:

 • uproszczone procedury uzyskania,
 • właścicielem przedmiotu jest pożyczkobiorca,
 • umożliwia ubieganie się o dotacje unijne,
 •  zmniejsza obciążenie podatkowe firmy: raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT.

 

Faktoring jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega on na wykupie przez wyspecjalizowaną firmę (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do przedsiębiorstw. Dzięki usłudze faktoringu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności handlowych. W rezultacie faktorant nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika, zabezpieczając się jednocześnie przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.

 

Korzyści płynące z factoringu:

 • szybka zapłata za fakturę terminową
 • wpływa na poprawę płynności finansowej firmy
 • korzystający z usługi nie ponosi ryzyka wypłacalności odbiorcy
 • zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wydłużenie Odbiorcom terminów płatności
 • zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych
 • możliwość uzyskania korzystnych rabatów u Dostawców

Poświęć minutę
i zdobądź tańszą polisę.

Wybierz typ ubezpieczenia:

PRYWATNE
FIRMOWE

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Na życie
Zdrowotne
Rolne
Dom i mieszkanie
Inne
Wpisz swoją branżę:

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Ubezpieczenie mienia
Grupowe na życie
OC zawodowe
Inne
Nazwa ubezp.: Kiedy kończy się Twoje ubezpieczenie?
Styczeń
Kwiecień
Lipiec
Październik
Luty
Maj
Sierpień
Listopad
Anuluj
Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

Teraz podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.

Imię i nazwisko: Telefon: E-mail:
X

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz z siedzibą w Bełchatowie (adres: ul. Nehrebeckiego 1, 97-400 Bełchatów) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

X

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz i inne podmioty Grupy Kwapisz (Biuro Rachunkowe Kwapisz s.c., Systemy Informatyczne Kwapisz s.c.) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”

Wyślij
Tańsza polisa
treść błędu