logo

Zadzwoń i umów sie z doradcą: 531981959

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk np. ognia , innych zdarzeń losowych, mogą zostać objęte:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • szyby i inne tłukące się przedmioty
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich
 • nakłady inwestycyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracownicze

Ubezpieczenie to chroni od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz obejmuje koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń budynku.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia w czasie eksploatacji, podczas spoczynku, w czasie remontu i konserwacji, podczas transportu na terenie miejsca ubezpieczenia.
Dodatkowo zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie nagle i nieprzewidziane zdarzenia powstałe wskutek:

 • błędów projektowych lub konstrukcyjnych
 • błędów popełnionych podczas montażu maszyn
 •  braku doświadczenia w obsłudze
 • rozerwania spowodowanego działaniem sil odśrodkowych, zwarcia

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa mienia w zakresie szkód powstałych miedzy innymi wskutek:

 • niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu
 • celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • pożaru , wywołanego wszelkiego rodzaju eksplozjami lub implozjami
 • uderzeniem pioruna, katastrofami lotniczymi lub katastrofami innych obiektów latających
 • zalania - działania wody wodociągowej, naturalnych wód płynących, wody powodziowej, rozlewisk, wody gruntowej, wody deszczowej
 • czynników atmosferycznych: para, mróz, wilgoć oraz innych rodzajów cieczy
 • zdarzeń losowych - takich jak burza, grad, lawina, zapadanie i usuwanie się ziemi
 • czynników technologicznych - blędów w konstrukcji
 • czynników technicznych - np. przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej  przez wyładowanie atmosferyczne

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie nośników danych oraz danych

Grupowe Ubezpieczenia na życie dla Firm

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego.

Umowa ta może zostać rozszerzona o :

 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • śmierć Współmałżonka
 • śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Dziecka
 • śmierć Rodziców
 • śmierć Teściów
 • urodzenie Dziecka
 • urodzenie Dziecka martwego
 • osierocenie Dziecka
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • operacje chirurgiczne
 • rehablitacja medyczna

 

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie
Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie, stanowi rozszerzenie zakresu grupowego ubezpieczenia na życie.

Daje pracownikom i ich rodzinom nielimitowany dostęp do prywatnej opieki medycznej, świadczonej w renomowanych,
wyposażonych w nowoczesny sprzęt, placówkach medycznych na terenie całego kraju.
Takie rozwiązanie daje komfort leczenia, oszczędza czas i zwiększa efektywność pracy. Składka płacona przez pracodawcę może zostać zaliczona jako koszt uzyskania przychodu.

Ubezpieczenia osobowe

 • OC z tytułu wykonywanego zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu jest coraz powszechniejsze na naszym rynku. To finansowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby zaistniała potrzeba zrekompensować straty, powstałe w wyniku szkody wyrządzonej w związku z wykonywanym zawodem. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody spowodowane na skutek wykonywania swojego zawodu.

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie występuje często pakietowo ale można też wykupić osobno. Zadziała gdy zdaży się nieszczęśliwy wypadek.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, w szczególności towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe będące przedmiotem wymiany handlowej. Ze standardowej ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. wartości pieniężne, dzieła sztuki, dokumenty, przesyłki pocztowe, bagaż osobisty, zwierzęta żywe.

Ubezpieczeniem objęte jest mienie przewożone wszelkimi środkami transportu w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Polisa obejmuje wszystkie fazy przewozu wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi mienia i jego składowaniem przejściowym, trwającym nie dłużej niż 14 dni na trasie transportu. Dodatkowo ubezpieczeniem może być objęty również okres dokonywania załadunku lub wyładunku.

Ubezpieczenie OC Firmy

Umowa ubezpieczenia dotyczy odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy (nieruchomości, maszyn, urządzeń, instalacji itp.).

 Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

 • OC najemny
 • OC za szkody powstałe w wyniku wadliwego wykonania
 • OC pracodawcy
 • OC za produkt
 • OC za szkody w środowisku
 • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • OC za czyste straty finansowe

Ubezpieczenia turystyczne to kompleksowa ochrona  podczas wyjazdów  zagranicznych, prywatnych czy  służbowych

Ubezpieczenie jest oferowane w kilku wariantach.

Ochroną ubezpieczenia możemy objąć:

Koszty leczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia  obejmuje  nagłe zachorowanie oraz wypadki poza granicami Polski. Ochroną objęte są koszty  leczenia za granicą. Zwrot poniesionych kosztów otrzymasz za konsultacje z lekarzem, zabiegi , specjalistyczne badania  oraz  za pobyt w szpitalu, ale tylko wtedy kiedy leczenia nie można odłożyć do czasu przyjazdu do kraju.

Bagaż podróżny.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia takie jak: kradzież, rabunek lub utrata bagażu wskutek pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, lawiny oraz katastrofy lub wypadku środka komunikacji. Niektóre firmy asekuracyjne zapewniają także ochronę bagażu Twoich bliskich, którzy z Tobą podróżują .

Assistance

Rozszerzona wersja tej polisy obejmuje ryzyko chorób tropikalnych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek rozruchów, zamieszek czy wojny. Możliwe jest również przekazanie wiadomości Twojej rodzinie za pośrednictwem Towarzystwa, w przypadku kiedy nie będziesz mógł się z nią skontaktować.
Jest to dodatkowa pomoc, jakiej udziela  ubezpieczyciel w ramach Twojego ubezpieczenia. Ta usługa zapewnia  o wiele lepszą ochronę niż standardowe ubezpieczenia turystyczne. Dzięki niej otrzymamy szybki dostęp do pomocy medycznej oraz można uregulować wszystkie związane z tym płatności od razu i na miejscu, a nie, jak w przypadku standardowej polisy, kiedy to dopiero po powrocie do kraju ubezpieczyciel wypłaci  odszkodowanie.
Ubezpieczenie assistance to także gwarancja opieki nad dziećmi, bądź ich powrót do domu w przypadku kiedy ty musisz zostać w szpitalu, pokrycie kosztów odwiedzin kogoś z Twojej rodziny, zorganizowanie transportu do domu w przypadku kiedy musisz wcześniej wrócić do kraju, a Twój stan zdrowia na to nie pozwala.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej popularną formą zabezpieczenia zobowiązań podmiotów gospodarczych. Coraz częściej są też stosowane jako alternatywa dla gwarancji bankowych.

Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta wskazanej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Gwarancje ubezpieczeniowe ułatwiają, a często wręcz stanowią warunek zawarcia kontraktu z kontrahentem. Pozwalają przedsiębiorcy uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych, umożliwiają uczestniczenie w wielu przetargach jednocześnie, pozwalają na spełnienie wymagań kontrahentów żądających przedstawienia zabezpieczenia realizacji kontraktu lub usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi.

Adresatami gwarancji ubezpieczeniowych są przedsiębiorcy, którzy biorą udział w przetargach i realizują kontrakty na dostawę towarów lub usług. Istnieje kilka rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych:

 • gwarancja należytego wykonania kontraktu – wnoszona jest przez wykonawcę w dniu podpisania umowy i zabezpiecza ewentualne roszczenia inwestora w przypadku nienależytego wykonania kontraktu. Obowiązek jej złożenia musi wynikać bezpośrednio z treści umowy.
 • gwarancja zapłaty wadium – zabezpiecza pokrycie strat organizatora przetargu, gdy zobowiązany, który wygrał przetarg: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, gdy z jego winy nie dojdzie do podpisania umowy, czy też nie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 • gwarancja usunięcia wad i usterek – stanowi dla inwestora zabezpieczenie, że ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu (ujawnione już po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo - odbiorczym) zostaną należycie i terminowo usunięte.
 • gwarancja zwrotu zaliczki – ma zastosowanie w sytuacji, gdy inwestor wypłaca wykonawcy zaliczki pieniężne na poczet realizowanego kontraktu. Chroni ona interesy inwestora w sytuacji, gdy nierzetelny kontrahent wykorzysta zaliczkę niezgodnie z umową lub rozliczy się z niej w niewłaściwy sposób.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane – ma zastosowanie w sytuacji, gdy udzielana jest za podmiot zobowiązany do terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych (inwestor), beneficjentem gwarancji jest wykonawca, tj. podmiot uprawniony do otrzymania zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

 • zwalniają przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów,
 • nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy, w odróżnieniu od gwarancji bankowej,
 • zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy wobec kontrahenta,
 • często stanowią warunek zawarcia kontraktu.

Poświęć minutę
i zdobądź tańszą polisę.

Wybierz typ ubezpieczenia:

PRYWATNE
FIRMOWE

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Na życie
Zdrowotne
Rolne
Dom i mieszkanie
Inne
Wpisz swoją branżę:

Wybierz rodzaje ubezpieczenia:

Komunikacyjne OC
Komunikacyjne AC
Ubezpieczenie mienia
Grupowe na życie
OC zawodowe
Inne
Nazwa ubezp.: Kiedy kończy się Twoje ubezpieczenie?
Styczeń
Kwiecień
Lipiec
Październik
Luty
Maj
Sierpień
Listopad
Anuluj
Marzec
Czerwiec
Wrzesień
Grudzień

Teraz podaj swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.

Imię i nazwisko: Telefon: E-mail:
X

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz z siedzibą w Bełchatowie (adres: ul. Nehrebeckiego 1, 97-400 Bełchatów) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

X

„Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Biuro Doradctwa Finansowego Marcin Kwapisz i inne podmioty Grupy Kwapisz (Biuro Rachunkowe Kwapisz s.c., Systemy Informatyczne Kwapisz s.c.) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).”

Wyślij
Tańsza polisa
treść błędu